Disclaimer, privacyverklaring en cookies

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.fysioexpert.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door FysioExpert. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FysioExpert is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FysioExpert.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan  geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met FysioExpert te mogen claimen of te veronderstellen.

FysioExpert streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. FysioExpert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacyverklaring

FysioExpert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

FysioExpert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. FysioExpert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op de website van FysioExpert  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer via het website analyseprogramma Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website van FysioExpert te analyseren op het bezoek- en klikgedrag van de bezoekers op de website. FysioExpert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instelling daarvoor aan te passen. Door gebruik te maken van de website van FysioExpert geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hierboven beschreven.

 

AVG privacy policy

FysioExpert / FysioVerton hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioExpert / FysioVerton houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy reglement;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FysioExpert / FysioVerton zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

U vindt hier de link naar het volledige privacy reglement.

AVG privacy policy