Missie en visie

Uw gezondheid, onze zorg!

Kwaliteitskeurmerk en FysioExpertZorgplan

In 2005 heeft FysioExpert als eerste fysiotherapiepraktijk in Nederland het kwaliteitskeurmerk behaald en ook nu lopen wij voorop in het verhogen van de kwaliteit van fysiotherapie. Zo hebben wij onder meer in samenwerking met vooraanstaande medisch specialisten en collegae uit de regio het FysioExpertZorgplan ontwikkeld. Dit zijn complete behandelprogramma’s die landelijk worden ondersteund door diverse verzekeraars, waaronder Zilveren Kruis. De zorgplannen voorzien in een gestructureerde behandelopbouw en staan garant voor het best denkbare en meetbare resultaat. De tijdens het programma regelmatig uitgevoerde metingen zorgen ervoor dat wij het behandelverloop monitoren en de vorderingen in kaart brengen.

Missie

De beste fysiotherapie binnen handbereik. Samen met u werken we aan uw herstel, gedreven, bedreven en met behulp van de beste professionals en apparatuur. Wij betrekken u bij het zorgproces en hebben samen met u als doel om het door u gekozen en gewenste eindresultaat te behalen. Op basis van moderne kwalitatief hoogstaande behandelprogramma’s, de FysioExpertZorgplannen, werken we gezamenlijk aan uw revalidatie. De regierol is voor u en onze professionals zorgen voor de begeleiding, coaching en ondersteuning.

Visie

De ambitie van FysioExpert is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder te verhogen. In onze behandelprogramma’s staat uw herstel centraal en heeft u een belangrijke rol.

De gezondheidszorg in Nederland verandert in snel tempo. De zorg wordt complexer en duurder, de dekking van de basisverzekering neemt af en de aandacht voor efficiency groeit. In dit krachtenveld is het de ambitie van FysioExpert  om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder te verhogen. Dit doen wij onder meer door vernieuwende behandelprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden in samenwerking met medisch specialisten en zorgverzekeraars.  In deze programma’s staat uw herstel centraal en heeft u een belangrijke rol. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan wij samen met u verder.

Onze visie kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

 • excellente zorg, samen met u en voor u
 • moderne vernieuwende behandelprogramma’s, FysioExpertZorgplannen®, gebaseerd op jarenlange klinische ervaring en de meest recente wetenschappelijke inzichten
 • grip op uw herstel en behandelresultaat door middel van het gebruik van ultra moderne meet- en testapparatuur
 • professionals die worden gedreven door kwaliteit, passie en ambitie
 • hoogwaardige betaalbare zorgalternatieven voor iedereen, ook voor cliënten van wie de verzekering niet de gehele behandeling vergoedt
 • zorg dichtbij huis, door de aanwezigheid van vier praktijklocaties in Haarlem-Zuid
 • beweging, als belangrijkste kracht voor gezond oud worden, met behulp van de FysioExpertZorgplannen®  of de FysioExpert Beweegprogramma’s.

 

Privacy policy

FysioExpert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioExpert  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FysioExpert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

U vindt hieronder de link naar het volledige privacy reglement.


https://www.fysioexpert.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-reglement-HealthTime-webversie-mei-2018.pdf

Contact

023 545 0751
 023 540 3510 
 www.fysioexpert.nl
 info@fysioexpert.nl